Poslanie, vízia, ciele

Poslanie, vízia, ciele

Poslanie:
Poslaním zariadenia Centra sociálnych služieb – Lednické Rovne ( ďalej len CSS ) je pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie pracovnej terapie, záujmovej činnosti, vytvoriť podmienky na – úschovu cenných vecí dospelým občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a ich stav si vyžaduje nepretržitú starostlivosť, ktorú im nedokáže poskytnúť rodina ani opatrovateľská služba v meste alebo obci. Zariadenie sa snaží starostlivosť o prijímateľov zaistiť dôstojným spôsobom, ako náhradu za domáce prostredie. Poskytuje svojim prijímateľom takú podporu a pomoc, aby mohli naďalej viesť v rámci svojich možností a schopností plnohodnotný a kvalitný život. Ide prevažne o ľudí trpiacich demenciou rôzneho typu etiológie.

Vízia:
Byť zariadením, ktoré zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby s odborným prístupom kvalifikovaného personálu, predovšetkým s dôrazom na individuálne potreby PSS s dodržiavaním a ochranou ľudských práv a slobôd.

Ciele CSS Lednické Rovne:

a) Oblasť poskytovania sociálnych služieb :

 • na základe vzájomnej spolupráce s VUC reagovať na potreby komunity . V súčasnej dobe je zvýšený nárast žiadosti o ŠZ zo strany verejnosti a žiadny o DSS, preto našim cieľom je prehodnotenie počtu miest v DSS a v ŠZ, tak aby sa vyšlo v ústrety verejnosti a ich potrebám a to konkrétne zníženie miest v DSS a zvýšenie miest v ŠZ.
 • Zabezpečiť bezpečnosť a spokojnosť PSS / výťah, okolie, brána, dvere
 • Pri poskytovaní SS dodržiavať zákonom definované štandardy kvality poskytovaných služieb
 • Aktívne spolupracovať s rodinou, komunitou

b) Oblasť ľudských zdrojov

 • V zmysle zákona 448/2008 dodržiavať maximálny počet prijímateľov SS na jedného zamestnanca, ako aj dodržiavať min. percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov
 • Plánovať vzdelávacie aktivity zamestnancov na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni za účelom zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov (supervízie, kurzy, prednášky, samovzdelávanie....)
 • Podporovať, rozvíjať tímovú spoluprácu zamestnancov. (porady, supervízie, školenia ....) Práca každého úseku je pre chod zariadenia dôležitá.

c) Oblasť investícií (Postup - ako , stratégia):

 • Modernizácia vybavenia izieb PSS (polohov. Postele, skrine, nočné stolíky.....) Snaha o realizáciu projektu z dotácii MPSVaR: Termín: postupne do r. 2025
 • Vybudovanie evakuačného výťahu – zlepšenie poskyt. SS, zvýšenie bezpečnosti PSS, zamestnancov do r. 2025
 • Modernizácia práčovne: zabezpečenie v zmysle zákonom stanovených kritérií, zlepšenie pracovných podmienok: do konca r. 2020
 • Úprava okolia – zlepšenie poskytovaných SS, zvýšenie bezpečnosti PSS a zamestnancov : termín do r. 2020
 • Nová brána: zvýšenie bezpečnosti PSS do konca r. 2019
 • Zateplenie zariadenia: úspora fin. prostriedkov, zlepšenie prostredia do r. 2030
 • Odstránenie vlhnutia: zlepšenie prostredia: r. 2019 zistiť príčinu
 • Vybudovanie altánku pre klientov: zlepšenie poskytovaných SS pre PSS. (priestor na oddych, stretávanie sa PSS .....) 2022