Stravovanie

Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb (ďalej PSS) v CSS Lednické Rovne sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke. PSS sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri liečebnej výžive – diabetickej, sú to tri vedľajšie jedlá. PSS podpisujú dohodu o počte odobratých jedál.

Pri stravovacej prevádzke je zriadená stravovacia komisia ako pomocný poradný orgán riaditeľky CSS.

Jedálny lístok

Ošetrujúci lekár predpisuje v zdravotnom zázname PSS, CSS stravu vrátane liečebnej výživy. Táto indikácia lekára je podkladom pre orientáciu prípravy a rozdeľovania stravy PSS, ako aj pre organizáciu prípravy stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň vopred a je schválený riaditeľkou CSS, podpísaný a vystavený na viditeľnom mieste k nahliadnutiu. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená.

CSS pri zostavovaní jedálneho lístka dbá najmä na:

  • dodržiavanie predpísaného množstva základných živín, minerálnych látok a vitamínov,
  • zabezpečenie pestrosti pri výbere surovín,
  • striedanie technologických postupov pri príprave jedál,
  • striedanie pokrmov sýtivých s ľahkostráviteľnými,
  • zabezpečenie rôznorodosti chutí,
  • striedanie farebnosti jedál,
  • uplatňovanie sezónnosti.

Pitný režim

Pitný režim je zabezpečovaný po celý rok s dôrazom na letné mesiace - PSS majú neustále k dispozícii čaj v a minerálne vody. Čaj sa varí každé ráno čerstvý a podľa potreby viackrát denne, dáva sa do termosiek. Minerálne vody sa dokupujú PSS podľa ich požiadaviek.

Novším fenoménom je zavedenie systému HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) do praxe ako nový prístup ku kontrole hygieny potravín. Ide o zmenu v prístupe k hygiene výživy. Prešlo sa od kontroly hotového výrobku ku kontrole systému celého výrobného procesu.

PSS platí úhradu za stravu len vo výške stravnej jednotky. Stravná jednotka je finančná norma priemerných nákladov na potraviny – suroviny. Výšku stravnej jednotky určil Trenčiansky samosprávny kraj vo Všeobecne záväznom nariadení. Režijné náklady sú hradené z výdavkovej časti rozpočtu CSS.

Odhlasovanie zo stravy

Prosíme Vás, aby ste svojho príbuzného v čase jeho neprítomnosti v CSS-LEDNICKÉ ROVNE odhlasovali zo stravovania

  • buď osobne v kancelárii na prízemí u sociálnych pracovníčok, alebo na poschodí u zdravotníckeho personálu,
  • alebo telefonicky na čísle   0901 918 572 , 0901 918 575
  • prípadne prostredníctvom elektronickej pošty (martina.katerincinova@csslednicke.sk)

a to najneskôr:

na piatok, sobotu, nedeľu, pondelok    v stredu do 15,00 hod.

na utorok v piatok do 7:30 hod.

na stredu v pondelok do 7:30 hod.

na štvrtok v utorok do 7:30 hod.

 

V opačnom prípade bude nutné stravu uhradiť.