Poslanie, vízia, ciele

Poslanie:

Poslaním zariadenia Centra sociálnych služieb – Lednické Rovne ( ďalej len CSS ) je poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie záujmovej činnosti, vytvoriť podmienky na – úschovu cenných vecí dospelým občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a ich stav si vyžaduje nepretržitú starostlivosť, ktorú im nedokáže poskytnúť rodina ani opatrovateľská služba v meste alebo obci. Zariadenie sa snaží starostlivosť o prijímateľov zaistiť dôstojným spôsobom, ako náhradu za domáce prostredie. Poskytuje svojim prijímateľom takú podporu a pomoc, aby mohli naďalej viesť v rámci svojich možností a schopností plnohodnotný a kvalitný život. Ide prevažne o ľudí trpiacich demenciou rôzneho typu etiológie.

 

Vízia:

Byť zariadením,  ktoré zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby s odborným prístupom kvalifikovaného personálu, predovšetkým s dôrazom na individuálne potreby PSS s dodržiavaním a ochranou ľudských práv a slobôd.

 

Ciele CSS Lednické Rovne:

a) Oblasť poskytovania sociálnych služieb:

 • Na základe vzájomnej spolupráce s VUC reagovať na potreby komunity . Preto je našim cieľom  pravidelné prehodnocovanie  počtu miest v DSS a v ŠZ 1 x ročne, tak aby sa vyšlo v ústrety verejnosti a ich   potrebám a to konkrétne  znížením miest v DSS a zvýšením miest v ŠZ.  
  • Pri poskytovaní SS dodržiavať zákonom definované štandardy kvality poskytovaných služieb.
  • Aktívne spolupracovať s rodinou, komunitou.

b)  Oblasť ľudských zdrojov

 • V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. dodržiavať maximálny počet prijímateľov SS na jedného zamestnanca, ako aj dodržiavať min. percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.
 • Plánovať vzdelávacie aktivity zamestnancov na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni za účelom zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov ( supervízie, kurzy, prednášky, samovzdelávanie.... ).
 • Podporovať, rozvíjať tímovú spoluprácu zamestnancov. ( porady, supervízie, školenia ....)  Práca každého úseku je pre chod zariadenia dôležitá. 

c)  Oblasť investícií  (Postup - ako, stratégia):

 • Modernizácia vybavenia izieb PSS ( nádstavce na skrine.....) Snaha o realizáciu projektu z dotácii MPSVaR : Termín : do r. 2025
 • Komplexná rekonštrukcia  zariadenia : v prípade získania fin. prostriedkov zo ŠFRB :  2024-2025
 • Vybudovanie altánku pre klientov : zlepšenie poskytovaných SS pre PSS. (priestor na oddych, stretávanie sa PSS .....)2025