O nás

Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne plní svoje poslanie v územnej pôsobnosti TSK. V rámci svojho poslania plní hlavne tieto úlohy a činnosti:

Poskytuje celoročnú starostlivosť, tj. ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť  občanom,ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné poruchy a poruchy správania potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba alebo iné služby sociálnej pomoci.

Poslanie zariadenia

Poslaním zariadenia Centra sociálnych služieb – Lednické Rovne (ďalej len CSS) je pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie pracovnej terapie, záujmovej činnosti, vytvoriť podmienky na úschovu cenných vecí, dospelým klientom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a ich stav si vyžaduje nepretržitú starostlivosť, ktorú im nedokáže poskytnúť rodina ani opatrovateľská služba v meste alebo obci. Zariadenie sa snaží starostlivosť o prijímateľov zaistiť dôstojným spôsobom, ako náhradu za domáce prostredie. Poskytuje svojim klientom takú podporu a pomoc, aby mohli naďalej viesť v rámci svojich možností a schopností plnohodnotný a kvalitný život. Ide prevažne o ľudí trpiacich demenciou rôzneho typu etiológie.

V rámci našich možností presadzujeme snahu neizolovať klientov, ale ich postupne integrovať do spoločnosti. Pomáhame im obhajovať a presadzovať svoje práva, rozvíjať schopností a samostatnosť pri riešení ich individuálnych a kolektívnych problémov. Podieľa sa na zvyšovaní kvality života klientov.

Zamestnanci CSS sa zo všetkých síl snažia o dosiahnutie a udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce. Ich prvoradým záujmom sú záujmy a práva klienta, konajú v zhode s najvyššími požiadavkami profesionálnej cti, rešpektujú klientovo súkromie a zachovávajú dôvernosť informácií získaných pri svojej práci.