Spolupráca s rodinou

Je veľmi dôležitá a vzájomne sa dopĺňa, každý sa usilujeme o uspokojenie existenčných potrieb prijímateľa sociálnych služieb (ďalej len PSS)  a o zabezpečenie pozitívnych kvalít života.

Rodinní príslušníci majú právo PSS umiestneného v CSS navštevovať v ktorýkoľvek deň. Všetci zamestnanci sú povinní v styku s rodinnými príslušníkmi zachovávať pravidlá etiky.

S rodinnými príslušníkmi spolupracujú odborní zamestanci na plnení individuálnych potrieb našich PSS v rámci individuálnych plánov PSS. Rodinných príslušníkov informujeme aj pri náhlom zhoršení zdravotného stavu, či hospitalizácií, takisto spolu pravidelne komunikujeme ohľadom adaptácie pri nových PSS či sociálnom fungovaní ostatných PSS. Oceňujeme akúkoľvek spätnú väzbu z ich strany a takisto majú možnosť vyjadriť spokojnosť, či nespokojnosť prostredníctvom dotazníkov spokojnosti, ktorý distribuujeme raz ročne.