Kultúrna činnosť a aktivity

CSS zabezpečuje tiež spoločensko – kultúrnu činnosť pre klientov v záujme rozvoja ich schopností, estetického cítenia, zapojenia sa do spoločenského života. Najväčší záujem majú klienti o večierky a tanečné podujatia, ktoré sú spojené so zábavou a občerstvením.

Ergoterapia - názov pochádza z gréckeho slova „ergón“ – práca a „therapia“ – liečba.

 • napomáha rozvoju pohybových zručností,
 • rozvíja psychické funkcie (vnímanie, pozornosť, pamäť a pod.),
 • rozvíja motiváciu, sebahodnotenie a ambície,
 • učí spolupracovať, získavajú sa pracovné návyky, spoločenské návyky a zručnosti,
 • rozvíja sebaobsluhu a samostatnosť.

Vykonáva sa s klientmi na dobrovoľnom záujme a zahrňuje:

 • práce v exteriéri,
 • úprava areálu zariadenia, starostlivosť o kvety,
 • upratovacie práce formou nácviku,
 • rozvoj sebaobslužných a hygienických návykov,
 • rozvoj psychických funkcií a manipulačných zručností,
 • rozvoj jemnej motoriky,
 • estetická úprava a výzdoba spoločných priestorov.