Politika kvality

Politika kvality nášho Centra sociálnych služieb vychádza z motta: „Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel“.

Uvedomujúc si zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb sa snažíme starostlivosť o prijímateľov zaistiť dôstojným spôsobom, ako náhradu za domáce prostredie. Poskytujeme svojim prijímateľom takú podporu a pomoc, aby mohli naďalej viesť v rámci svojich možností a schopností plnohodnotný a kvalitný život. Ide prevažne o ľudí trpiacich demenciou rôzneho typu etiológie.

Našou víziou je byť zariadením, ktoré zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby s odborným prístupom kvalifikovaného personálu, predovšetkým s dôrazom na individuálne potreby PSS s dodržiavaním a ochranou ľudských práv a slobôd.

Pre naplnenie tejto vízie sa zaväzujeme:

  1. Na základe vzájomnej spolupráce s VUC reagovať na potreby komunity . Preto našim cieľom je pravidelné prehodnocovanie počtu miest v DSS a v ŠZ , tak aby sa vyšlo v ústrety verejnosti a ich   potrebám a to konkrétne znížením miest v DSS a zvýšení, miest v ŠZ.
  2. V zmysle zákona 448/2008 optimalizovať počet zamestnancov a podiel odborných zamestnancov. Formou vzdelávacích aktivít zvyšovať ich odbornú úroveň, podporovať a  rozvíjať tímovú spoluprácu zamestnancov.
  3. Spokojnosť našich klientov zabezpečiť modernizácia vybavenia izieb PSS, komplexnou rekonštrukciou zariadenia a vybudovaním altánku pre klientov.
  4. Uplatňovať procesný prístup a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality.

Táto Politika kvality je záväzné pre všetkých zamestnancov nášho centra. Táto politika bola aktualizovaná a je platná a je účinná dňom podpisu.