Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).
Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (viď nižšie) v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (naše zariadenie) sa podáva vyššiemu územnému celku na adresu :

                  Trenčiansky samosprávny kraj

                  Odd. sociálnej pomoci

                  K dolnej stanici

                  911 01 Trenčín

Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti poskytujú zamestnanci Odd. sociálnej pomoci, napr. na čísle 032/655 55 61 alebo na čísle 032/655 55 67. Prílohy k žiadosti o posúdenie: 

 •  výpisy zo zdravotnej dokumentácie nie staršie ako 6 mesiacov
 •  ak je posudzovaný zbavený svojprávnosti (spôsobilosti na právne úkony) je potrebné doložiť rozsudok zo súdu - kópiu
 •  ak posudzovaného niekto zastupuje buď SPLNOMOCNENIE (kópia)- overené podpisy, alebo GENERÁLNA PLNÁ MOC (kópia) - overené podpisy
 •  ak žiadateľ nemôže samostatne konať z dôvodu zlého zdravotného stavu doloží sa: - potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave                                    - prehlásenie o súhlase s ustatnovením za opatrovníka v procese konania 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na prepravnú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva na mestský úrad alebo obecný úrad (tlačivo žiadosti s príslušnými prílohami je potrebné žiadať na mestskom úrade alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska žiadateľa).
Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán vykoná posudkovú činnosť (sociálnu a lekársku) a vyhotoví komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Následne vyhotoví Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po uplynutí lehoty na odvolanie alebo po vzdaní sa odvolania proti rozhodnutiu TSK na požiadanie vyznačí právoplatnosť na doručenom rozhodnutí (posudku). Po vyhlásení jeho právoplatnosti je možné podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo vybranom zariadení (viď nižšie).

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby/Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  v príslušnom zariadení. 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • meno a priezvisko občana, ktorému sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jeho pobytu, druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
 • formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
 • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie),
 • deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
 • iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je povinný občan priložiť aj:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • čestné vyhlásenie o majetku,
 • potvrdenie o príjme (posledné rozhodnutie o výške dôchodku),
 • posudok o odkázanosti na soc. službu.

Žiadosť je potrebné predložiť na adresu :

- Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 020 61 Lednické Rovne, alebo

- Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín