Vzory zmlúv o poskytovaní sociálnej služby

Poskytovanie sociálnej služby v súlade s § 38, 39 zákona o sociálnych službách a so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom znení neskorších zmien a doplnkov.